مجتمع تجاری اداری ایرانشهر

درخواست طراحی معماری مجتمع اداری ایرانشهر با توجه به خواسته کارفرمای محترم  به شرکت فرامعماری محول گردید که با  پرسنلی با تجربه کامل و بااطلاعات و دانش فنی به روز به مرحله انجلم رسیده است.