نوسازی و بازسازی منازل

این شرکت در زمینه نو سازی و بازسازی منازل و ساختمانها و ..  با  حفظ سنت ها در عین مدرنیته و تحقق بخشیدن عینی برآورد دقیق و اجرای باکیفیت در قالب یک برنامه زمانبندی مدون قدم برمیدارد.همچنین برآورده کردن کلیه آیتم های نقشه و کنترل هزینه های اضافه کاری و جلوگیری از هرگونه دوباره کاری و ...در سرلوحه این شرکت قرارداد.